حضرت حق سبحانه تعالی میفرماید : مرا شرم آید از آن بنده که این دعا را خواده باشد و او را از درگاه خود محروم گردانم و در آخرت عذاب نمایم خواننده و دارنده این دعا در دنیا وآخرت رستگار میباشد و هر بنده مومن و مومنه که در شهر رمضان این دعا را بخواند من که خداوندم لیلة القدر را به او ارزانی خواهم داشت و هر کس که به خواندن این دعا مداومت نماید هفتاد هزار فرشته در بیت المقدس و هفتاد هزار در مشرق و هفتاد هزار در مغرب بیافرینم که هر فرشته را بیست سر میباشد و هر سری بیست رو داشته و هر رویی بیست دهان داشته و هر دهانی بیست زبان و هر زبانی هزار بار تسبیح و تحلیل برای خواننده این دعا بنماید و آن بنده را خداوند در دنیا از تمام بلیات محفوظ فرماید و اگر اول سال بخواند از جمیع امراض نگهداری کند تا سال آینده .

و دیگر از برکات این دعا آن است که دارنده آن در نظر خلایق عزیز و گرامی باشد و سحر بر وی کارگر نشود و از شر مار و عقرب و هر گزنده در امان باشد و از اندوه ایمن باشد و اگر ظالمان قصد جان و مال وی نمایند ضرری به او نمیرسد و اگر تنگ روزی باشد خدای تعالی او را وسیع میکند و اگر قرض داشته باشد قرض او را از خزانه غیب خود ادا میکند به شرط اینکه در فکر ادای آن باشد و اگر فرزند بخواهد حق تعالی به او کرامت فرماید .