بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهم صَلّ عَلی مُحَمَّد و آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهم صَلّ عَلی مُحَمَّد و آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم

هدایت

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۱، ۰۹:۵۰ ب.ظ

قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت میباشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است. «این قرآن به راهی هدایت میکند که مستقیمترین راههاست...»

 

[1] کسانی که با قرآن مأنوسند به کمک قران حق را از باطل تشخیص میدهند.
[ [2قرآن کریم،انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهای انسانی و اسلام دعوت میکند،
      حضرتعلی ـ علیه السّلام ـ میفرماید: «هر کس قرآن را پیش روی خود قرار داد، رهبر وپیشوای
      او به بهشت خواهد بود وهر کس آن را به پشت سر افکند طرد کننده و سوق دهندهاو به سوی
      جهنم خواهد بود».
 [[3قرآن مجید عامل صعود به سوی بهشت .
 [4] مایه خرمی دلها.
 [5] دریای بیکران معرفت .
 [6]  و یگانه عامل توانگری است.
 [7]  که عامل اصلی هدایتگر و تربیت کننده افراد و جوامع بشری به سوی کمال و نیل به ارزشهای
       اخلاقی وانسانی است.
 درباره ارتباط وانس با قرآن کریم، لازم است چند نکته مورد توجهقرار گیرد:
 الف. چگونه میتوان با قرآن مجید انس پیدا کرد؟
      برای بهرهمندی و اُنس با قرآن باید مراحلی را طی کرد از جمله:
 -1یادگیری قرآن؛پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «خیارکم من تعلم القرآنوعلّمه؛
    بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگران نیز یاددهد»
 -2 قرائت قرآن؛ حضرت امام صادق ـ علیه السّلام ـ میفرماید: «من قرأالقرآن و هو شاب مؤمن اختلط
      القرآن بلحمه ودمه و جعله الله مع السفره الکرامالبرره...؛ کسی که قرآن بخواند، درحالی که
      جوان مؤمن است، قرآن با گوشت و خون اومخلوط شده و با فرشتگان بزرگوار و نیکو صفت
      همنشین میشود .
 پیامبر اکرم ـصلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «نوروا بیوتکم بتلاوه القرآن...»؛ خانههای خود را با
   تلاوت قرآن نورانی کنید       .
 تلاوت قرآن نیز خود دارای آدابی است ازجمله: الف. مسواک زدن، پیامبر گرامی میفرماید: «نظفوا
  طریق القرآن قیل یا رسولالله و ما طریق القرآن قال افواهکم قیل بماذا قال بالسواک؛[11] راه قرآن را  
   پاکیزه نگه دارید. عرض شد یا رسول الله! راه قرآن چیست؟ فرمود: دهانهایتان. عرض شد: چگونه؟!
   فرمود: بوسیله مسواک کردن .
   ب. وضو و طهارت داشتن هنگام تلاوت قرآن؛ «لا یسمه الا المطهرون؛[12] جز پاکان بر آن دست  
        نزنند».
    ج. پناه بردن به خداوند متعال پیش از قرائت قرآن؛ «فاذا قرأت القرآن فاستغذ بالله من الشیطان
        الرجیم؛ وقتی که قرآن میخوانی از (شرّ) شیطان رانده شده به خداوند پناهببر».
    د. قرائت قرآن با صدای خوش و دلنشین؛ پیامبر گرامی ـ صلّی الله علیه وآله ـ میفرماید: «لکل
       شیء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن .
     ه. قرائت قرآن همراه با خشوع؛ «الم یأن للذین ءامنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من
        الحق... آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آن چه ازحق نازل شده
        خاشع گردد...»
     و. قرائت همراه با حزن و اندوه؛ پیامبر اکرم ـصلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «ان القرآن نزل بالحزن
        فاذا قرأ نموه فابکوا فانلم تبکوا فتباکوا» براستی قرآن همراه با حزن نازل شده است،
        بنابراین، هنگامی که قرآن میخوانید گریه کنید و اگر گریه نکردید حالت گریه را به خودبگیرید»
      ز. تلاوت قرآن با ترتیل و شمرده؛ «ورتل القرآن ترتیلا؛ قرآن رابا دقت و تأنی بخوان»
 - 3     تدبر در قرآن؛ قاری قرآن باید با توجه به معانی قرآن، آن راتلاوت کند و در آیات تفکر و اندیشه
          نماید و از آنها پند گیرد، چنان که حضرت علی ـ علیه السّلام ـ میفرماید: «(پرهیزکاران) در
         شب به پا خواسته و قرآن راشمرده و با تدبر تلاوت میکنند، جان خویش را با آن محزون
        میسازند و دوای درد خودرا از آن میگیرند هرگاه به آیهای برسند که در آن تشویق باشد،
        با علاقه و امید به آن روی میآورند و روح و جانشان با شوق بسیار در آن ذخیره میشود و آن
        را همواره الگوی خود میسازند و هرگاه به آیهای برسند که در آن بیم باشد، گوشهای دل خود
        رابرای شنیدن آن باز میکنند و صداهای ناله و برخورد زبانههای آتش در گوششان طنین انداز
        است .
        4- عمل به قرآن؛ پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـمیفرماید: «ربّ تال للقرآن و القرآن
         یلعنه؛ چه بسیار کسانی که قرآن را تلاوت میکنند، در حالی که قرآن بر آنها لعن و نفرین
         میفرستد .
 .5       حفظ قرآن؛پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ میفرماید: «لا یعذب الله قلبا وعیالقرآن؛
          خداوند قلبی را که ظرف قرآن باشد، عذاب نمیکند».
         بنابراین،برای مأنوس شدن با قرآن، داشتن برنامهای منظم و روزانه برای قرائت و عمل به موارد
         و عوامل مذکور لازم است.
       ب. چرا قرآن کریم در بین ما مهجوراست؟
       مهجوریت قرآن و فاصله گرفتن مردم به خصوص مسلمانان از مفاهیم و معارف قرآن علتهای
       متعددی دارد از جمله:
1       -تلاش و توطئه شیاطین جنی و انسی باعث شده که مردم از مفاهیم و معارف بلند قرآن مجید
          فاصله گرفته و در دام شیطانها یه وسوسهگر گرفتار آیند و با آموزههای قرآن کریم بیگانه شوند
          و قرآن در میان آنهابه خصوص مسلمانان مهجور بماند، قرآن کریم میفرماید: «و قال الرسول!
          یارب ان قومیاتخذوا هذا القرآن مهجورا " و پیامبر (خدا) گفت: «پروردگارا! قوم من این قرآن
          رارها کردند (و از آن دوری جستند          (
2        - فراموش کردن مفاهیم و معارف قرآن کریموغفلت از آنها، باعث شده که مردم به دستورها و
            پیامهای راهگشا و هدایتگر اینکتاب مقدس توجه نکنند و فرهنگ قرآن در میان مردم به   
            دست فراموشی سپرده شود بسیاریاز مردم به جای عمل به قرآن، تنها آن را به عنوان یک
            کتاب مقدس یا به قصد ثواب آنرا تلاوت میکنند و یا در مراسم ختم مردهگان آن را قرائت
            نموده و یا در کنار سفرهعقد و یا دریاچهای سبز بر روی طاقچه از آن نگهداری میکنند!! در
           حالی که قرآن کریمبرای هدایت و تربیت انسانها نازل شده و مردم باید با عمل به دستورها و
            فرمانهایآن، برای رسیدن به کمال و نزدیک شدن به خداوند را بپیمایند و در آیات آن تدبر و
           تفکر کنند ودر زندگی آنها را بکار گیرند و پیاده کنند؛ «... و انزلنا الیک الذکرلتبین للناس ما نزل
           الیهم و لعلهم یتفکرون؛.. و ما این ذکر (قرآن) را بر تونازل کردیم تا آن چه به سوی مردم
           نازل شده است برای آنها تبیین کنی، شاید اندیشه کنند.
 - 3     حضرت علی ـ علیه السّلام ـ درباره مهجوریت قرآن کریم میفرماید: «... حاملان قرآن آن را
          واگذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش میکنند، پس در آنروزقرآن و پیروانش از میان مردم
          رانده و مهجور میگردند و هر دو غریبانه در یک راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردم
          ندارند، پس قرآن و پیروانش در میانمردمند، ولی گویا حضور ندارند، با مردمند ولی از آنها
          بریدهاند؛ زیرا گمراهی وهدایت هرگز هماهنگ نشوند، گر چه کنار یکدیگر قرار گیرند، مردم در
          آن روز، درجدایی وتفرقه هم داستان، و در اتحاد و یگانگی پراکندهاند، گویی آنان پیشوای قرآن
          بوده وقرآن پیشوای آنان نیست، پس از قرآن جز نامی نزدشان باقی نماند و آنان جز خطی را از
          قرآن نشناسند...».
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۰/۲۲
امیرمهدی

نظرات  (۲)

۲۲ بهمن ۹۱ ، ۲۰:۵۸ سید امیر علی حیدری
سلام مومن
دمت گرم استفاده بردیم
۲۰ اسفند ۹۱ ، ۱۱:۳۳ مدیر وبلاگ
سلام دوست عزیز وبلاگ فوق العاده ای داری، اگه دوست داری با من تبادل لینک کنی ابتدا منو با نام بهشتیان لینک کن سپس اطلاع بده تا با چه نامی لینکت کنم، با تشکر
به من هم سر بزن

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی